Vad är Kunskapscenter Skog och Vatten?

Fröken Stephens skänkte Huseby till svenska staten och testamentet uttryckte hon en önskan att Huseby förblir en förebild för svenskt skogsbruk. Att skapa ett kunskapscenter, en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, näringsliv, akademi och offentlig sektor är ett led i att fullfölja detta önskemål och leva upp till frökens sista vilja. Vi vill väcka nyfikenheten och bredda kunskapen och förståelsen kring skogen, träet och vattnets betydelse för en hållbar utveckling och att ett besök ska stimulerar till fortsatt dialog.

Bakgrund

Skog och vatten har varit viktiga förutsättningar för Huseby Bruk under en lång tid. För ungefär 1000 år sedan bosatte sig människor vid ån mellan Salen och Åsnen, och på 1600-talet grundades Järnbruket tack vare de goda tillgångarna på sjömalm, vattenkraft och träkol.

Huseby Bruk grundades på 1620-talet av riksarmiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Vid Helige å mellan sjöarna Salen och Åsnen lät han uppföra en masugn, ett gjuteri och en smedja. På platsen fanns förutsättningarna som behövdes för järnframställning: skogen som gav träkol att elda med, vattenkraften för att driva vattenhjul och sjömalmen som hämtades från botten av sjöarna.

1867 köpte Joseph Stephens Huseby Bruk. När han dog 1934 ärvde hans äldsta dotter Florence Stephens Huseby Bruk. Vid sin död 1979 testamenterade hon Huseby egendom till svenska staten på villkor ”att fastigheterna brukas som förebild för svenskt skogs- och jordbruk” samt ”att avkastningen sedan anskaffnings-, underhålls- och administrationskostnader betalats användes till främjande inom Kronobergs nuvarande länsområde av enskilt skogs- och jordbruk samt vården av dess natur”.

Huseby i världen

Efter 140 år på Huseby Bruks vind öppnades en dittills okänd trälåda. Där fanns historiska dokument från Joseph Stephens nära tio år vid ett stort järnvägsbygge i Indien. Det la grunden till projektet Huseby i världen som pågick 2016-2019 med finansiering av Kampradstiftelsen. Projektet tog avstamp i entreprenörskap och Huseby i ett globalt perspektiv, och byggde på historisk forskning där forskningsresultat omvandlades till pedagogisk verksamhet med inriktning på lärande inom teknik, naturvetenskap och digitalisering, med inslag av konst. Ett samarbete utvecklades mellan Huseby Bruk AB, Linnéuniversitetet, Mot nya höjder och Tekniska museet, vilket tillsammans med placeringen i Husebys historiska miljö, gjorde projektet unikt. Med projektet kom den pedagogiska verksamheten till Huseby Bruk med Mot nya höjder och skolklasserna som arbetade med olika teman och utställningar på Huseby under projektets gång. De historiska förutsättningarna belystes av projektet Huseby i Världen där forskning vid Linnéuniversitetet gjordes publik och resultaten visades upp för både Huseby Bruks besökare och för skolklasser i syfte att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Ur det mynnade idén om ett kunskapscenter på Huseby, inriktat mot skog och vatten.

Tidigare utställningar

Under 2019 visades tre utställningar under titeln Huseby Art and Science i Järnbruket på Huseby Bruk. Utställningen En låda på vinden producerades tillsammans med Linnéuniversitet och berättar om Joseph Stephens tid i Indien. Make IT flow erbjöd besökarna experiment kopplade till vatten i samarbete med Mot nya höjder, Tekniska museet och Linnéuniversitetet. Naturfotograf Johan Hammars bilder och filmer visades i stort format i masugnshallen under namnet Värdefulla Vatten och handlade om sötvatten och arter som lever i och kring det, i Husebys närhet.

Varför ett kunskapscenter?

Målet med kunskapscentret är att öka kunskap och intresse kring natur, skog, vatten och teknik kopplat till hållbar produktion i Smålands inland genom nyskapande miljöer på en historisk plats i och kring höga miljövärden.

För att möta efterfrågan på information och upplevelser i naturen och nationalparken hos människor som saknar kunskap och tidigare erfarenheter utvecklas nya koncept där vi fångar upp och ger dem verktyg för att våga sig ut till nya upplevelser.

Science Region

Science Centers är ett globalt koncept med grundsyftet att skapa kunskap och intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. I Kronobergs län bidrar den regionala verksamheten Mot nya höjder till skapandet av en Science Region, där Husebys Kunskapscenter är en av flera noder och bidrar med kunskap om skog, trä och vatten.

Samarbetspartners

För att kunna genomföra projekt och etablera ett kunskapscenter har vi haft hjälp och stöd av en rad olika organisationer och verksamheter med representanter från statliga företrädare, regionala aktörer, kommuner, akademi och näringsliv. Nedan kan du läsa mer om några av dem, samt deras roll i arbetet.

Stiftelsen tekniska museet
Samarbetet med Stiftelsen Tekniska museet bygger på det historiska samarbete som finns med Huseby Bruk, som genom Florence Stephens donationer vid Tekniska museets uppbyggnad.

Linnéuniversitetet
Det finns en intention att göra Kunskapscenter Skog och Vatten till en del av Linnéuniversitetets nya skogliga satsning. Linnéuniversitetets forskning har kunnat lyfta nya delar av Husebys historia och visat att Huseby är en del av en internationell kontext.

Region Kronoberg
Region Kronobergs kompetensförsörjningsverksamhet Maker tour – Mot nya höjder är en förutsättning för Kunskapscenter Skog och Vatten med sin pedagogiska verksamhet och sina bussar för skolklasser.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen bidrar till Kunskapscentret genom sin kunskap och sina kontakter.

Alvesta kommun och Växjö kommun
Kommunerna är ägare till Huseby Bruk AB, 70% respektive 30%.

Södra skogsägarna
Södra skogsägarna har bidragit med finansiering av ett nyinstiftat stipendium till Florence Stephens minne för att premiera kvinnligt skogsbrukande i Kronobergs län.

Framåt

I Kronoberg värderas hållbarhetsfrågorna högt, inte minst fastslaget i den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg där målbilden för 2025 är att ”Landskapets skogar, fält, sjöar och jord är nära och närvarande i människors vardag genom att producera ekologiska, sociala och ekonomiska värden.” I Kronoberg finns ett gediget och närmast kulturellt förhållande till skog och vatten, vilket avspeglas direkt i vårt kunskapscenter.