Från vikingar till järnbruk

Huseby är beläget mellan sjöarna Salen och Åsnen och är ett gammalt järnbruk med en väl bevarad bruksmiljö. Den äldsta namnformen av Huseby är Hosaby (1419) vilket tyder på att det är läget vid (h)oset, åns utlopp i sjön Åsnen, som givit namn åt byn. Till Huseby och dess omgivning har människor sökt sig under lång tid. Redan när man anländer till Huseby Bruk känns historiens vingslag, för under platsen där parkeringen nu ligger finns resterna av en by som låg här för runt 1000 år sedan – en Vikingaby. Vid utgrävningar år 2008 fann man lämningar av 24 hus, både bostäder och förråd. Husen var byggda av trä med ett tak av vass eller halm.
Från 1400-tal och framåt ses olika personer som ägare till gårdar i byn Hosaby, bl.a. biskopen i Växjö och riddaren Magnus Sture.

 

Järnbruket anläggs

På 1600 – talet var Huseby fortfarande en småländsk by som dominerades av bönder och jordbruk. Men förändringens tid var på gång och kom med Kungasonen och Riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Han lät 1629 anlägga ett järnbruk på Huseby, detta kom att bli starten av 301 års tillverkning av järn här. Placeringen av järnbruket kan tyckas märklig, men här fanns allt som behövdes: sjömalm – råvaran som tas upp från sjöarnas bottnar, skog som gav kol till eldningen och vatten som gav kraft och transportmöjligheter.

Sättugnarna blir en framgång

Gyllenhielm drev järnbruket på Huseby med hjälp av förvaltare och experter från Tyskland och Holland. Med hjälp av dem startade han på 1630-talet tillverkning av kanoner och järnkakelugnar eller sättugnar som de också kallas. Dessa sättugnar skulle komma att bli den typiska Husebyprodukten och tiotusentals tillverkades under 225 år. Det originella med järnframställningen på Huseby var att den endast baserades på Sjömalm från kringliggande sjöar.

Bröderna Rudbeck

1677 upphörde driften på Huseby och några år senare ligger ”bruket platt öde och obrukat”.
Men det skulle inte dröja länge förrän det kom nya brukare till Huseby. 1689 fick bröderna Peter och Paul Rudebeck arrendera Huseby Gamlegård på förmånliga villkor för att sätta igång järnbruket igen. Peter blev den som ägnade sig åt Huseby och järnbruket började omedelbart att byggas upp igen. På 1690-talet var både masugnen, gjuteriet och borrevinden i full gång och så småningom kom även stångjärns- och manufaktursmederna i gång. Rudebeck lät även uppföra en ny herrgårdsbyggnad, på ungefär samma plats som den nuvarande.

Grevarna Hamilton

1792 kom det en ny ägarfamilj till Huseby då grevarna Hamilton tog över. Den förste Hamilton, Ryttmästare Axel, utökade gårdsbeståndet genom att köpa flera närliggande gårdar, och Huseby förvandlades till en enda stor brukningsenhet. Två av Axels söner, Hugo och Malcolm Hamilton tog snart över driften av Huseby och mycket av den yttre miljön är en kvarleva från deras tid. Den stora herrgården stod färdig 1844, och de flesta av byggnaderna som ni idag kan se på Bruket restaurerades eller uppfördes under den Hamiltonska tiden. Grevarna hamnade dock så småningom i ekonomiskt trångmål och blev tvungna att avyttra Huseby.

En ny köpare dök då upp – Joseph Stephens