Fröken Florence Stephens

Joseph utökar och investerar försiktigt men noggrant sitt gods och driver Huseby Bruk fram till sin död 1934. Då är två av hans döttrar ogifta och en frånskild och eftersom ingen av dem var utbildad att ta över och sköta ett stort gods var de mycket beroende av förvaltare och andra personer i deras tjänst. Fröken Florence ärvde Huseby med närliggande gårdar medan Torne och Lästad gick till Mary och Maggie fick Ålshult .

Kungligheter och skandaler

Florence var många gånger godtrogen. Hennes förtjusning i kungahuset var hennes stora olycka. Hon utsåg prins Carl J:r till sin universalarvinge. Men prinsen visade sig vara en dålig rådgivare och ett flertal förvaltare undergrävde ekonomin genom en rad skandalartade affärer. Samtidigt vanvårdades jordbruket och den systematiska skogsskövlingen blev alltmer uppenbar. 1956 gjorde kommunfullmäktige i Skatelöv en framställan om omyndigförklaring av Fröken Stephens ”för att förhindra ytterligare rovdrift och kapitalförstöring på Huseby egendom”. Året därpå förmådde man Fröken själv att begära sig omyndigförklarad. Under tiden påbörjas den rättsliga processen mot de inblandade, rättegångarna blev långdragna och avslutades först 1962. Bl.a. fick den svårt belastade förvaltaren Berl Gutenberg ett långt fängelsestraff. Prins Carl J:r erkände sig skyldig men han blev inte straffad. Rätten ansåg att han inte hade förstått sitt eget brottsliga handlande.

Satt under förmynderi

Hela den här rättskarusellen kallades ”Husebyskandalen” och den ledde till att godsets ägarinna, ”Fröken på Huseby”, och hennes tvivelaktiga ”kavaljerer” blev riksbekanta. Ryktet minskade inte av att förmyndarna efter hand vidtog en rad ganska otrevliga åtgärder och behandlade Florence på ett mycket förödmjukande sätt. Det var många som tyckte synd om Fröken och höll med henne, och hon fick en stor mängd med sympatibrev. Det dröjde ända till 1976 innan Florence åter blev myndigförklarad, men hon var fortfarande inte ansvarig för godsets skötsel.

Frökens Testamente

”Fröken på Huseby” var en mycket speciell personlighet och det blev ganska uppenbart för alla dem som kom i närmare kontakt med henne under hennes sista decennier, då hon kämpade för sitt Huseby och sin personliga integritet. Hon uppvisade ” en märklig blandning av bördsstolthet och ödmjukhet, av självständighet och hjälplöshet, av skarpsinne och godtrogenhet”. På samma gång var hon en mycket ensam människa.

Florence Stephens gick bort 1979, nästan 98 år gammal. I sitt testamente lämnade hon sitt älskade Huseby till Svenska staten med önskan om att ägorna och byggnaderna ”iståndsättas och väl underhållas samt till sin karaktär i möjligaste mån bibehållas, till erinran om dem som där bott och verkat och sammabragt samlingarna”

Efter långvarigt övervägande förklarade sig staten beredda att motta donationen 1982. Inledningsvis förvaltades Huseby av Domänverket och sedan 1996 är det Statens Fastighetsverk som förvaltar anläggningen. Idag bedrivs besöksverksamheten av Huseby Bruk AB, ett kommunalt bolag, som ägs av Alvesta och Växjö kommun. Huseby Bruk är numera Kronobergs läns mest besökta turistmål med ca 150.000 besökare per år