Vad är Kunskapscenter Skog och Vatten?

Fröken Stephens skänkte Huseby till svenska staten och testamentet uttryckte hon en önskan att Huseby förblir en förebild för svenskt skogsbruk. Att skapa ett kunskapscenter, en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, näringsliv, akademi och offentlig sektor är ett led i att fullfölja detta önskemål och leva upp till frökens sista vilja. Vi vill väcka nyfikenheten och bredda kunskapen och förståelsen kring skogen och vattnets betydelse för en hållbar utveckling och att ett besök ska stimulerar till fortsatt dialog.

Bakgrund

1867 köpte Joseph Stephens Huseby Bruk. När han dog 1934 ärvde hans äldsta dotter Florence Stephens Huseby Bruk. Vid sin död 1979 testamenterade hon Huseby egendom till svenska staten på villkor ”att fastigheterna brukas som förebild för svenskt skogs- och jordbruk” samt ”att avkastningen sedan anskaffnings-, underhålls- och administrationskostnader betalats användes till främjande inom Kronobergs nuvarande länsområde av enskilt skogs- och jordbruk samt vården av dess natur”.

Efter 140 år på Huseby Bruks vind öppnades 2008 en dittills okänd trälåda. Där fanns historiska dokument från Joseph Stephens nära tio år vid ett stort järnvägsbygge i Indien. Det la grunden till projektet Huseby i världen som pågick 2016-2019 med finansiering av Kampradstiftelsen. Projektet tog avstamp i entreprenörskap och Huseby i ett globalt perspektiv, och byggde på historisk forskning där forskningsresultat omvandlades till pedagogisk verksamhet med inriktning på lärande inom teknik, naturvetenskap och digitalisering, med inslag av konst. Ett samarbete utvecklades mellan Huseby Bruk AB, Linnéuniversitetet, Mot nya höjder och Tekniska museet, vilket tillsammans med placeringen i Husebys historiska miljö, gjorde projektet unikt. Med projektet kom den pedagogiska verksamheten till Huseby Bruk med Mot nya höjder och skolklasserna som arbetade med olika teman och utställningar på Huseby under projektets gång. De historiska förutsättningarna belystes av projektet Huseby i Världen där forskning vid Linnéuniversitetet gjordes publik och resultaten visades upp för både Huseby Bruks besökare och för skolklasser i syfte att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Ur det mynnade idén om ett kunskapscenter på Huseby, inriktat mot skog och vatten.

Varför ett kunskapscenter?

Målet med kunskapscentret är att öka kunskap och intresse kring natur, skog, vatten och teknik kopplat till hållbar produktion i Smålands inland genom nyskapande miljöer på en historisk plats i och kring höga miljövärden.

För att möta efterfrågan på information och upplevelser i naturen och nationalparken hos människor som saknar kunskap och tidigare erfarenheter utvecklas nya koncept där vi fångar upp och ger dem verktyg för att våga sig ut till nya upplevelser.

Samarbetspartners

För att kunna genomföra projekt och etablera ett kunskapscenter samarbetar vi med en rad olika organisationer och verksamheter med representanter från statliga företrädare, regionala aktörer, kommuner, akademi och näringsliv. Nedan kan du läsa mer om några av dem, samt deras roll i arbetet.

Stiftelsen Tekniska museet
Samarbetet med Stiftelsen Tekniska museet bygger på det historiska samarbete som finns med Huseby Bruk, som genom Florence Stephens donationer vid Tekniska museets uppbyggnad.

Linnéuniversitetet
På Linnéuniversitetet pågår forskning inom bland annat skog och vatten, vilket bidrar med ny och värdefull information till kunskapscentret. Linnéuniversitetets historiska forskning har kunnat lyfta nya delar av Husebys historia och visat att Huseby är en del av en internationell kontext.

Region Kronoberg
Region Kronobergs kompetensförsörjningsverksamhet Mot nya höjder besöker Kunskapscenter Skog och Vatten med sin pedagogiska verksamhet och sina bussar för skolklasser.

SONSAB
Träindustri och Bygghandel bidrar till Kunskapscentret med sina kunskaper inom industrin.

Skogsforsk
Skogsforsk forskningsinstitut tillför med en bred lärdom för kunskapscentret, framförallt inom ett lönsamt och hållbart svenskt skogsbruk.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen bidrar till Kunskapscentret genom sin kunskap och sina kontakter.

Vida
Vida förser med finansiella bidrag samt tillför sin empiri inom sågverksindustrin.

Alvesta kommun och Växjö kommun
Kommunerna är ägare till Huseby Bruk AB, 70% respektive 30%.